Odgovorno, ljubeče, izvirno in razumevajoče vodenje skupine otrok in mladih, kjer je enako pomemben prav vsak izmed njih – naredijo kolonije z ZPM Moste tako zelo posebne! Spodbujanje, sodelovanja, solidarnosti in občutka moči skupnosti, sta pomemben del poslanstva ZPM Most že 67 let. Naši vzgojitelji, so hkrati najstarejši obiskovalci letovanj. Ki odgovorno načrtujejo in vodijo številne nepozabne dejavnosti, ustvarjajo dogodke, posebne tradicije in večerne aktivnosti.

Na ZPM Moste učimo z zgledom. Kajti le tako se mladi odgovorno učijo vedenja in vodenja, ki ga vnašajo v svoja življenja. Mlajši kolonisti se te veščine naučijo, ko opazujejo starejše koloniste: ki mlajše zelo razumevajoče vključujejo v vse dejavnosti, jih znajo potolažiti, prevzeti pobudo. V kolonijah ZPM Moste je veliko pogovorov vzgojiteljev z otroki in otroki med seboj. Veseli smo na tisoče poletnih vzklikov – to so najboljše počitnice doslej.

NASTANITEV OB REKI KOLPI

Letošnje poletje bo enkratno! Na počitnicah se bodo od poletne vročine ohlajali v reki Kolpi, ki je takoj zraven enkratne lokacije našega Hotela Kovač, potem pa pogreli v hotelskem bazenu in jakuzziju.

Dejavnosti, program ostajajo vselej v uresničenem sloganu »druženje, ustvarjalnost, zabava in varnost«, ki mu dodajamo spoznavanje različnih novih športnih dejavnostih in pogovorih o življenju mladih,… Dodatne dejavnosti: veslanje s kanuji, plezanje, tenis, lokostrelstvo …. Podroben program je zapisan spodaj.

Otroke bodo spremljali odgovorni, odprti, strpni, prijazni strokovni spremljevalci, z veliko mednarodnimi izkušnjami.


Vključuje: avtobusni prevoz iz Ljubljane, vse vstopnine po programu (izleti), 4 polne penzione, dodatno kosilo, dodatne aktivnosti po programu (kanu, bazen…), vodenje, varstvo, animacija, organizacija in zavarovanje.

V primeru, da ste vključeni v Botrstvo ali Verigo dobrih ljudi, ali imate nizke prihodke/velike družine, LAHKO OTROKA PRIJAVITE za brezplačne ali subvencionirane počitnice na: www.zpmmoste.net/brezplacne-pocitnice


POTEK DNEVA – PROGRAM:

V primeru višjih sil si pridržujemo pravice do spremembe programa.

PRVI DANCELODNEVNI IZLET
Z avtobusom se bomo iz Ljubljane podali na izlet na Bloško jezero, ki je ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk v poletnih dneh, ko se voda primerno ogreje in privabi v svoj objem kopalce.

Razposajeni otroci ob njem radi preživljajo čas ob raznih aktivnostih, ki jih organizirajo ob jezeru (gugalnica, veliki tobogan…).

Tam bomo v brunarici tudi pojedli kosilo, z domačo sladico – cakepops. Popoldne se bomo odpeljali proti Ribnici in se preizkusili v izdelovanju suhe robe, zvečer pa prišli v Osilnico, kjer se bomo nastanili po sobah in pojedli večerjo.

Dan bomo zaključili s spoznavanjem in klepetanjem ob tabornem ognju.
OD TORKA DO ČETRTKA:
08:00    Zmigaj in razgibaj se! Jutranja telovadba za tiste, ki želijo.
08:30    Sončni žarki nas že zbujajo…
08:45    Zajtrkuj kot kralj!
09:30    Skupinski zbor vseh kolonistov: Kdo najglasneje zapoje himno? Kdo ima rojstni dan? Kdo je včeraj zmagal? Kaj se bo pa danes dogajalo? Ugani kdo ti piše v hitro pošto!
10:00    Jutranje dejavnosti – šport (veslanje s kanuji, plezanje, tenis, lokostrelstvo…). Lovljenje sončnih žarkov ob vodi: vodne igre, odbojka…
12:30    Ljubezen gre skozi želodec – čas za kosilo
13:30    Naberimo si moči! Umirjeni kotički: igranje družabnih iger, risanje, ring-ring: mami, oči
14:30    Dejavnosti – ustvarjalne delavnice in športni turnirji. Malica.
16:00    Odkrivanje okolice, igre, kopanje v reki Kolpi, plavanje v hotelskemu bazenu…
19:00    Mmm, komaj čakam na večerjo 
20:00    Večerni programi: Minuta do zmage, Zmenkarije, Igre brez meja, Lov na skriti zaklad, aktualni tematski kviz, Talenti, Sanjska poroka, tematski plesi
22:00    pozdrav v deželo sanj (spanje)
ZADNJI DANCELODNEVNI IZLET
Z avtobusom se bomo po zajtrku podali do romantičnega izvira reke Krupe.
Nato pa do Črnomlja v kamp Podzemelj, kjer je urejeno kopališče in imajo poleg splava tudi možnost skakanja v vodo, tudi iz dreves…

V primeru slabšega vremena se na izlet odpravimo v Rakov Škocjan, kjer raziskujemo Kraške pojave – jame, mostove….

Tekom izleta bomo pojedli kosilo (lunch paket) in se v popoldanskih urah vrnili nazaj v Ljubljano.

Fotografije: Počitnice za najstnike Osilnica 2021, Božično-novoletne počitnice Osilnica 2021


HOLIDAYS ALONG THE KOLPA WITH EXCURSIONS

August date: 8 August – 12 August 2022 (program also in English, from 8 to 16 years)

Responsible, loving, understanding camp counselors make the camps with ZPM Moste so very special! Encouraging, cooperating, showing solidarity and feeling the power of the community have been the main missions of ZPM Most for 67 years. At the same time, our camp leaders are the oldest visitors of our camps. They responsibly plan and lead special memorable activities, create events, traditions and evening activities.

At ZPM Moste we teach by example. For only in this way, young people responsibly learn the behavior and leadership, which they bring into their lives. Younger children learn these skills when they observe older children: they involve the younger ones in all activities in a very understanding way, they know how to comfort them, to take the initiative. We are looking forward to hearing thousands of shout-outs: “This is the best summer so far.”

ACCOMMODATION BY THE RIVER KOLPA

This summer will be unique! During the holidays, they will cool off from the summer heat in the Kolpa River and then warm up in the hotel pool and jacuzzi.

Activities, the program always remains in the realized slogan “socializing, creativity, fun and safety”, to which we add knowledge of various new sports activities and conversations about the lives of young people,… Additional activities: canoeing, climbing, climbing, tennis, archery and two trips – the first trip and last day. A detailed program is written below.

The children were accompanied by responsible, open, tolerant, friendly professional counselors, with internationl experiances.

What is included in camp? Bus transport from Ljubljana, all entrance fees according to the program (excursions), 4 full pension, additional lunch, additional activities according to the program (canoe, swimming pool…), guidance, security, animation, organization and insurance.

Through such a conversation, in a relaxed environment, learning English takes place. These are various pedagogical methods that help to supplement and learn English vocabulary: through social games, songs, dances, fun English lessons and the like. Peer learning is also taking place at the camp all the time, and they know more and help translate for other children. The program is easily conducted in English throughout the camp.

PROGRAM:

MONDAY : DAY ONE – FULL DAY TRIP

We will take a bus from Ljubljana on a trip to Ribnica and try our hand at making dry goods.

Around noon we will drive Lake Bloke, which is one of the most popular excursion points in the summer, when the water warms up properly and attracts bathers to its facility. The children like to spend time at the lake with various activities they organize there (swing, big slide..). There we will also have lunch in the log cabin.

In the evening we will come to Osilnica, where we will stay in rooms and have dinner. We will end the day by getting to know each other and chatting by the campfire.

TUESDAY TO THURSDAY:

 • 08:00 Get up and get moving! Morning exercise for those who want.
 • 08:30 The sun’s rays are already waking us up…
 • 08:45 Breakfast Eat like a king!
 • 09:30 Group assembly of all colonists: Who sings the loudest? Who has a birthday? Who won yesterday? What will happen today? Guess who’s writing to you!
 • 10:00 Morning activities – sports (canoeing, climbing, tennis, archery). Catching the sun’s rays beside the water: water games, volleyball…
 • 12:30 Love goes through the stomach – time for lunch
 • 13:30 Let’s gather strength! Calm activities: playing board games, drawing, ring-ring: mom, dad
 • 14:30 Activities – creative workshops and sports tournaments. Snack.
 • 16:00 Discovering the surroundings, games, swimming in the river Kolpa, swimming in the hotel pool…
 • 19:00 Mmm, I can’t wait for dinner
 • 20:00 Evening programs: Minute to win it, games without borders, hidden treasure hunt, current thematic quiz, Talents, Dream wedding, themed dances
 • 22:00 greetings to the land of dreams (sleeping)

FRIDAY: LAST DAY – FULL DAY TRIP

After breakfast we will take a bus to the romantic spring of the river Krupa. Then to Črnomelj to the camp Podzemelj, where there is a swimming area and in addition to swimming they also have the opportunity to jump into the water from trees… In case of bad weather, we go on a trip to Rakov Škocjan, where we explore Kras phenomena – caves, bridges… During the trip we will eat lunch (lunch package) and return to Ljubljana in the afternoon.