Skupaj zmoremo je projekt, ki ga izvajamo na ZPM Ljubljana Moste-Polje in je namenjen zviševanju stopnje socialne vključenosti ranljivih skupin in lajšanju posledic epidemije Covid-19. Projekt smo zasnovali na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu z uporabniki in upoštevajoč njihove konkretne potrebe, ki so nastale kot posledica epidemije. Z individualnim pristopom poskrbimo, da jih vključimo v preventivne aktivnosti, ki jim pomagajo izboljšati kvaliteto življenja.

V projektu smo oblikovali paket aktivnosti za pomoč socialno ogroženim otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam, z namenom blaženja negativnih socialno-ekonomskih posledic epidemije Covid-19 na številnih področjih družbenega življenja:

 1. SVETOVANJE IN PSIHOLOŠKA PODPORA v obliki individualnega telefonskega ali spletnega svetovanja. Strokovnjaki so na voljo za brezplačne razbremenilne pogovore ob soočanju s stresom, strahovi ali skrbmi, namen svetovanja pa je nudenje osnovne psihološke podpore. V primeru, da se izkaže potreba po več podpore, pa nudimo tudi vključitev v poglobljene obravnave. Svetovalni pogovor in psihološko svetovanje sta namenjena otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z večjo čustveno stisko, tesnobo, razdraženostjo, ipd. ter njihovim staršem.
 2. TERENSKO DELO VSTOPA V DRUŽINE zagotavlja celostno podporo družinam, ki se srečujejo s kompleksnimi psihosocialnimi problemi, ki so se zaradi epidemije še poglobili in ki jih sistemsko naravnane storitve in programi težje dosežejo ali jih sploh ne dosežejo. Namen je mobilizirati vire družinskih članov in jih spodbuditi k aktivnemu reševanju nastale situacije ter terensko izvajanje storitev celostne pomoči in podpore.
 3. INDIVIDUALNA UČNA POMOČ NA DALJAVO s pomočjo digitalnih rešitev otrokom in mladostnikom nudi pomoč pri učenju in podporo pri krepitvi motivacije za šolsko delo. Prostovoljci nudijo učno pomoč in podporo pri šolskih obveznostih predvsem socialno ogroženim otrokom in mladostnikom ter mladim s posebnimi potrebami. Z aktivnostjo prispevamo k zmanjšanju neenakosti v izobraževanju in k zmanjšanju negativnega vpliva, ki ga ima zaprtje šol in zavodov za mlade iz ranljivejših okolij. V primeru sproščanja ukrepov pa bo učna pomoč potekala tudi v živo.

CILJNE SKUPINE

 • Osebe s težavami v duševnem zdravju
 • Otroci in mladostniki
 • Osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

 • Zviševanje stopnje socialne vključenosti in opolnomočenje ciljnih skupin
 • Zmanjševanje tveganja revščine ciljnih skupin
 • Zmanjševanje socialne neenakosti
 • Zagotavljanje celostne individualne podpore pripadnikom ciljnih skupin
 • Lajšanje posledic epidemije Covid-19

KONTAKT

Koordinatorka projekta:
Neža Janež
0820 526 89
neza.janez@zpmmoste.net

Sofinanciranje: Evropska unija – Evropski socialni sklad
Posredniški organ: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Projekt poteka v okviru
9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«
9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«
9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.